DREAMING OF ABYSS / Knipsu

24.5.-21.6.2024

Dreaming of Abyss / DRØMMER OM AVGRUNN
KNIPSU FIGHT CAGE VI

Galleri Knipsu, Bergen, Norway
Kaija Hinkula, Ellen Ringstad, Amund Gravdal

Blood is pumping

The river crawls constructed   modified

Pixelated with pigments of dross

Cigarette butts     trans fat     gloves

Boxes and eggshells

The water level is low     breathes heavy easy     heavy easy

Breathes out     waste from the abundance

The picture floats in glass surfaces

Through artificial stones

Animal lives their own life

In staged facets

A stray cat shares the cage with the brown rat

“The exhibition in Knipsu Fight Cage VI focuses on works within the field of extended painting, where the two-dimensional painting expands dimensionally and is continued in sculptural and spatial experiences. Classic painterly techniques such as color use, technique and composition are united with methods of sculpture and time-based art in the leap between the 2-dimensional and the 3-dimensional. In the Knipsu Fight Cage, the artists meet a spatial installation that requires interaction, a total work of art, developed from idea to physical work of art, where every surface in the room is given a value. Knipsu Fight Cage is a cage, but also a stage. A simultaneous image of struggles that never end, lived life in system, emotional structures that surround us and shape us every day. Artists add their own interpretations of the concept to the installation both through existing, site-specific and temporary contributions.”

———————————————————————

blod pumper

elva kryper regulert konstruert modifisert

pikselert med pigmenter av slagg

sneiper transfett hansker

bokser og eggeskall

vannstanden er lav puster tungt lett tungt lett

puster ut avfall fra overfloden

bildet flyter i glassflater

gjennom falske steiner

dyr lever sitt eget liv

i en iscenesatt overflate

en forvillet huskatt deler buret med brunrotta

DRØMMER OM AVGRUNN
KNIPSU FIGHT CAGE VI

Kaija Hinkula PLAY WITH ME VOL. 2
malerisk installasjon

Ellen Ringstad FIGHTING FIRE WITH FIRE VOL. 2
skulpturell installasjon

Ytre hall

Amund Gravdal MINNER OM LYS
malerier serie

Utstillingen åpner fredag 24. mai kl 19, med kunstnerne tilstede. I perioden 25. mai – 9. juni er galleriet åpent lørdag og søndag kl 14 – 18.

Utstillingen i Knipsu Fight Cage VI fokuserer på arbeider innen feltet utvidet maleri, der det todimensjonale maleriet ekspanderer dimensjonalt og videreføres i skulpturelle og romlige opplevelser. Klassiske maleriske teknikker som fargebruk, teknikk og komposisjon forenes med metoder for skulptur og tidsbasert kunst i spranget mellom det 2-dimensjonale og det 3-dimensjonale.
Kunstnerne møter i Knipsu Fight Cage en romlig installasjon som krever samhandling, et gesamtkunstverk, utviklet fra ide til fysisk kunstverk, der hver flate i rommet er gitt en verdi.


Knipsu Fight Cage er et bur, men også en scene. Et samtidig bilde på kamper som aldri avsluttes, levde liv i system, følelsesmessige strukturer som omgir oss og preger oss hver dag. Kunstnere tilfører installasjonen egne tolkninger av konseptet både gjennom eksisterende, stedsspesifikke og temporære bidrag.

Kaija Hinkula (FIN) PLAY WITH ME VOL. 2 Hinkulas kunst opererer i grenseland mellom maleri, skulptur og installasjon og et tilbakevendende spørsmål i hennes arbeider er hva et maleri kan være. Det todimensjonale streber mot en romlig opplevelse og komposisjonene bygges opp av ready mades, malte flater, keramiske objekter og video, og sammenstillingen trer fram som en romlig form. Fargerike installasjoner som gir inntrykk av en stor lekeplass forenes med symbolske referanser til den moderne verden og samtidshendelser som sammen danner et absurd bilde av vår tid. Kaija Hinkula (født 1984) er uteksaminert som Master of Fine Arts fra Helsinki Academy of Fine Arts, samt BA fra Saimaa Universyty of Applied Sciences. Hennes kunstneriske praksis inkluderer en rekke skulpturelle, stedsspesifikke verk og videoarbeider. Arbeidene hennes er innkjøpt av den Finske stats kunstsamling og HAM Helsinki Museum of Art

Ellen Ringstad FIGHTING FIRE WITH FIRE VOL. 2.
Ringstads post-apokalyptiske biotoper ulmer av undertrykket ekspresjonisme i drakampen mellom det intuitive og det konseptuelle. Med referanser til okkult symbolspråk, alkymi og mystisisme, approprierer hun overskuddsmaterialer og avfall i et eklektisk kretsløp kombinert med elementer fra plante- og dyreriket, i håp om å finne en terapeutisk forsoning mellom natur/kultur, dystopi/utopi, frihet og kontroll.
Ellen Ringstad ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet i 2012, og bor nå på en gård med sin papagøyeflokk, der hun nyter illusjonen om frihet blant vestlandske fjell.

Amund Gravdal MINNER OM LYS

Amund Gravdal jobber hovedsakelig med olje på trefiberplater og lerret i en motivrekke der naturen er gjentakende hovedelement.
Amund Gravdal er født i 1988 og bor på Bømlo. Studerer for tiden Master ved KMD. Blant tidligere utstillinger separatutstilling i Sandnes Kunstforening, Haugesund Kunstforening, Tysvær Kunstlag og deltar på årets Vestlandsutstilling.